Texas Ratsnake climbing

Texas Ratsnake climbing

Texas Ratsnake climbing the frame of a screen door!

Photo by David Elliott